Forms (curriculum)

The formal training forms in our Xing Yi (which is based on Sun style Xing Yi but complemented with elements of Yi Quan and Xin Yi Liu He) are:

Health and body cultivation

 1. Dao Yin Yang Shen Neigong
 2. Power exercises (strength building exercises, Big Pole Shaking (Dou Da Gan))
 3. Iron body exercises (Pai Da Gong, Ling Mao Shang Shu, Xin Yi Da Zhuang)
 4. Running

Zhan Zhuang (Quiet standing) and Zhuang Fa (moving/dynamic Zhan Zhuang)

 1. San Ti Shi
 2. San Cai Zhuang
 3. Da Shi Zhuang
 4. Cheng Bao Zhuang
 5. Hun Yuan Zhuang
 6. Tui Tuo Zhuang
 7. Fu An Zhuang
 8. Fu Bao Zhuang
 9. Ti Bao Zhuang
 10. Ti Cha Zhuang
 11. Xiu Xi Zhuang
 12. Jiang Long Zhuang
 13. Du Li Zhuang

Walking

 • Rooster walking (Ji Bu)
 • Mo Ca Bu
 • Spinning root (Pan Gen)

Three fists

 1. Collecting (Guo)
 2. Drilling (Zuan)
 3. Cutting (Jian)

Trial of power (Shi Li)

 1. Ping Tui (flat push)
 2. Fu An (float sink)
 3. Bo Shui (water wave)
 4. Xuan Fa (spinning method)
 5. Pi Fa (cutting method)
 6. Zhang Fa (palm method)
 7. Gou Gua (hook and hang)
 8. Fen Gua (separate and hook)
 9. Pian Fa (separate and push swaying method)
 10. Xia Luo Xuan (downward spiraling swaying method)

Basic strikes (Quan Fa)

 1. Bu Zhi de Zhi Quan (the not straight straight punch)
 2. Zuan Quan (drilling strike)
 3. Gou Quan (Heng Xiang Zai Quan) (hook strike)
 4. Zai Quan (plant strike)
 5. Bai Quan (Ce pi) (outward strike)

Basic kicks (Ti Fa)

 1. Ti Tui (front kick)
 2. Deng Tui (heel kick)
 3. Cuo Tui (side kick)
 4. Bai Tui (outward kick)
 5. Li He Tui (inward kick)

Five elements

 1. Pi Quan
 2. Beng Quan
 3. Zuan Quan
 4. Pao Quan
 5. Heng Quan

Basic version of 5 elements:

Three ways of moving (fixed, live and continous – Ding shi, Huo Bu, Zou Bu).

Three ways of power, obvious, hidden and transformative (Ming Jin, An Jing Hua Jin).

Five elements linking form (Jin Tui Lian Huan Quan)

Dui Lian (partner practise)

Twelve animals

 1. Dragon
 2. Tiger
 3. Monkey
 4. Horse
 5. Alligator
 6. Rooster
 7. Hawk
 8. Swallow
 9. Snake
 10. Tai bird (wedged tailed hawk)
 11. Eagle
 12. Bear

Eagle and bear combined (Ying Xiong Dou Zhi)

Xin Yi Liu He forms

This is small subset of the Mai Style Xin Yi Liu He curriculum that Master Li Zun Si taught but enough to get the essential point and counteract some tendencies that otherwise easily develops in Xing Yi practise such as disregarding proper body mechanics (shen fa) in favor of short power and body momentum.

 1. Dan Ba
 2. Shuang Ba
 3. Yao Shan Ba
 4. Long Diao Bang
 5. Da Pi
 6. Yan Xing Chao Shui, Yao Zi Zuan Tian
 7. Ma Xing Chong Quan
 8. Hu Bao Tou, Hu Tao Xin
 9. Guan Bai Quan
 10. She Xing Zhou
 11. She Bo Cao
 12. Hu Bai Wei
 13. Qi Luo (Dan Feng Chao Yang)
 14. Ren Jin
 15. Huai Bao Wan Shi, Peng Yi
 16. Lan Long Wo Zheng
 17. Si Ba Chui

Xing Yi advanced forms

Weapons

 

Leave a Reply