Tai Ji Quan

 1. 起式 (Qǐ shì) – Commencing form – Begynnande/Uppstigande form
  無極式 (Wújí shì) – Ultimate emptiness form – Yttersta tomhetens form
  太極式 (Tàijí shì) – Ultimate fullness form – Yttersta fullhetens form.
 2. 懶扎衣 (Lǎn zhā yī) – Not bothering to tuck in robes – Strunta att stoppa in särken. (För lat för att stoppa in särken)
 3. 開手 (Kāi shǒu) – Open hands – Öppna händerna
 4. 合手 (Hé shǒu) – Close hands – Stäng händerna
 5. 單鞭 (Dān biān) – Single whip – Enkel piska
 6. 提手上式 (Tí shǒu shàng shì) – Lifting hand – Lyft upp handen
 7. 白鹤亮翅 (Bái hè liàng chì) – White crane spreads wings – Vit trana sprider ut vingarna.
 8. 開手 (Kāi shǒu) – Open hands – Öppna händerna
 9. 合手 (Hé shǒu) – Close hands – Stäng händerna
 10. 摟膝抝步 (Lǒu xī ǎo bù) – Brush knee with reverse step – Borsta knät med omvänt steg
 11. 手揮琵琶 (Shǒu huī pípá) – Hands play the lute – Händerna spelar på luta
 12. 進步搬攔捶 (Jìnbù bān lán chuí) – Advance, deflect, parry and punch – Gå fram, flytta undan, blockera (och) slå
 13. 如封似閉 (Rú fēng shì bì) – Apparent close up – Skenbar avslutning.
 14. 抱虎推山 (Bào hǔ tuī shān) – Embrace tiger and push mountain – Omfamna tigern (och) knuffa berget.
 15. 開手 (Kāi shǒu) – Open hands – Öppna händerna.
 16. 合手 (Hé shǒu) – Close hands – Stäng händerna.
 17. 摟膝抝步 (Lǒu xī ǎo bù) – Brush knee with reverse step – Borsta knät med omvänt steg.
 18. 懶扎衣 (Lǎn zhā yī) – Not bothering to tuck in robes – Strunta att stoppa in särken. (För lat för att stoppa in särken)
 19. 開手 (Kāi shǒu) – Open hands – Öppna händerna.
 20. 合手 (Hé shǒu) – Close hands – Stäng händerna.
 21. 單鞭 (Dān biān) – Single whip – Enkel piska
 22. 肘下看捶 (Zhǒu xià kàn chuí) – Fist under elbow – Titta på knytnäven under armbågen.
 23. 倒輦猴, 左式 (Dào niǎn hóu, zuo shi) – Retreat and repulse monkey, left – Bakåtsteg och mota bort apan, vänster. (gå bakom och jaga apan)
 24. 倒輦猴, 右式 (Dào niǎn hóu, you shi) – Retreat and repulse monkey, right – Bakåtsteg och mota bort apan, höger. (gå bakom och jaga apan)
 25. 手揮琵琶 (Shǒu huī pípá) – Hands play the lute – Händerna spelar på luta
 26. 白鹤亮翅 (Bái hè liàng chì) – White crane spreads wings – Vit trana sprider ut vingarna.
 27. 開手 (Kāi shǒu) – Open hands – Öppna händerna
 28. 合手 (Hé shǒu) – Close hands – Stäng händerna
 29. 摟膝抝步 (Lǒu xī ǎo bù) – Brush knee with reverse step – Borsta knät med omvänt steg
 30. 手揮琵琶 (Shǒu huī pípá) – Hands play the lute -Händerna spelar på luta
 31. 三通背 (Sān tōng bèi) – Three cleansing shoulders – Tre rensande skuldror
  – 按式 (Àn shì) – Downward press – Press nedåt
  在右通背掌 (Zuo yòu tōng bèi zhǎng) – Left and right cleansing shoulder – Vänster och höger rensande skuldra
  通天炮 (Tōngtiān pào) – Canon through the sky – Kanon genom himlen
 32. 懶扎衣 (Lǎn zhā yī) – Not bothering to tuck in robes -Strunta att stoppa in särken. (För lat för att stoppa in särken)
 33. 開手 (Kāi shǒu) – Open hands – Öppna händerna.
 34. 合手 (Hé shǒu) – Close hands – Stäng händerna.
 35. 單鞭 (Dān biān) – Single whip – Enkel piska
 36. 雲手 (Yún shǒu) – Cloud hands – Molnens Händer
 37. 高探馬 (Gāo tànmǎ) – High pat on horse – Hög klapp på hästen
 38. 右起脚 (Yòu qǐ jiǎo) – Right lifting kick – Höger lyftande spark
 39. 左起脚 (Zuǒ qǐ jiǎo) – Left lifting kick – Vänster lyftande spark.
 40. 轉身蹬脚 (Zhuǎnshēn dēng jiǎo) – Turn around and pressing kick – Vänd runt och tryckspark
 41. 踐步打捶 (Jiàn bù dǎ chuí) – Step in and strike – Steg in och slå
 42. 翻身二起 (Fānshēn èr qǐ) – Turn over and double kick – Vänd runt och dubbelspark – Hoppsparks variant
  Alt. 翻身右起脚 (Fānshēn yòu qǐ jiǎo) – Turn over and right lift kick – Vänd runt och höger lyftande spark. -Lyftsparks variant.
  Both variations are preceeded by 撇身捶 (Piē shēn chuí) – Skim body strike – Skumkroppsslag
 43. 披身伏虎 (Pī shēn fú hǔ) – Turn round and subdue tiger – Vänd runt och betvinga tigern
 44. 左起脚 (Zuǒ qǐ jiǎo) – Left lifting kick – Vänster lyftande spark.
  Alt. 左踢脚 (Zuǒ tī jiǎo) – Left lift kick – Vänster lyft spark
 45. 轉身右蹬脚 (Zhuǎnshēn yòu dēng jiǎo) – turn around and right pressing kick – Vänd runt och höger tryckspark
 46. 上步搬攔捶 (Shàng bù bān lán chuí) – Advance, deflect, parry and punch – Steg fram, flytta undan, blockera (och) slå.
 47. 如封似閉 (Rú fēng shì bì) – Apparent close up – Skenbar avslutning
 48. 抱虎推山 (Bào hǔ tuī shān) – Embrace tiger and push mountain – Omfamna tigern och knuffa berget
 49. 開手 (Kāi shǒu) – Open hands – Öppna händerna.
 50. 合手 (Hé shǒu) – Close hands – Stäng händerna.
 51. 摟膝抝步 (Lǒu xī ǎo bù) – Brush knee with reverse step – Borsta knät med omvänt steg.
 52. 懶扎衣 (Lǎn zhā yī) – Not bothering to tuck in robes – Strunta att stoppa in särken. (För lat för att stoppa in särken)
 53. 開手 (Kāi shǒu) – Open hands – Öppna händerna.
 54. 合手 (Hé shǒu) – Close hands – Stäng händerna.
 55. 斜單鞭 (Xié dān biān) – Angled single whip – Sned enkel piska
 56. 野馬分鬃 (Yěmǎ fēn zōng) – Part the wild horse mane – Dela vildhästens man
 57. 懶扎衣 (Lǎn zhā yī) – Not bothering to tuck in robes – Strunta att stoppa in särken. (För lat för att stoppa in särken)
 58. 開手 (Kāi shǒu) – Open hands – Öppna händerna.
 59. 合手 (Hé shǒu) – Close hands – Stäng händerna.
 60. 單鞭 (Dān biān) – Single whip – Enkel piska
 61. 右通背掌 (Yòu tōng bèi zhǎng) – Right cleansing shoulder – Höger rensande skuldra
 62. 玉女穿梭 (Yùnǚ chuānsuō) – Jade woman shoots through shuttle – Jade kvinnan skjuter igenom skytteln
  Last movement is also called 对心脏 (Duì xīnzàng) – Hand through hearth – Handen mot hjärtat
 63. 懶扎衣 (Lǎn zhā yī) – Not bothering to tuck in robes – Strunta att stoppa in särken. (För lat för att stoppa in särken)
 64. 開手 (Kāi shǒu) – Open hands – Öppna händerna.
 65. 合手 (Hé shǒu) – Close hands – Stäng händerna.
 66. 單鞭 (Dān biān) – Single whip – Enkel piska
 67. 雲手 (Yún shǒu) – Cloud hands – Molnens Händer
 68. 雲手下勢 (Yún shǒuxià shì) – Cloud hands low posture – Molnens händer låg position
 69. 金雞独立 (Jīnjī dúlì) – Golden rooster stands on one leg – Gyllende tupp står på ett ben
 70. 倒輦猴 (Dào niǎn hóu) – Retreat and repulse monkey – Mota bort apan
 71. 手揮琵琶 (Shǒu huī pípá) – Hands play the lute – Spela på luta
 72. 白鹤亮翅 (Bái hè liàng chì) – White crane spreads wings – Vit trana sprider ut vingarna
 73. 開手 (Kāi shǒu) – Open hands – Öppna händerna.
 74. 合手 (Hé shǒu) – Close hands – Stäng händerna.
 75. 摟膝抝步 (Lǒu xī ǎo bù) – Brush knee with reverse step – Borsta knät med omvänt steg.
 76. 手揮琵琶 (Shǒu huī pípá) – Hands play the lute – Spela på luta
 77. 三通背 (Sān tōng bèi) – Three cleansing shoulders – Tre rensande skuldror
  – 按式 (Àn shì) – Downward press – Press nedåt
  在右通背掌 (Zuo yòu tōng bèi zhǎng) – Left and right cleansing shoulder – Vänster och höger rensande skuldra
  通天炮 (Tōngtiān pào) – Canon through the sky – Kanon genom himlen
 78. 懶扎衣 (Lǎn zhā yī) – Not bothering to tuck in robes – Strunta att stoppa in särken. (För lat för att stoppa in särken)
 79. 開手 (Kāi shǒu) – Open hands – Öppna händerna.
 80. 合手 (Hé shǒu) – close hands – Stäng händerna.
 81. 單鞭 (Dān biān) – Single whip – Enkel piska
 82. 雲手 (Yún shǒu) – Cloud hands – Molnens Händer
 83. 高探馬 (Gāo tànmǎ) – High pat on horse – Hög klapp på hästen
 84. 十字擺蓮 (Shízì bǎi lián) – Cross hands and sweeping lotus – Korsa händerna och svepande lotus
 85. 進步指裆捶 (Jìnbù zhǐ dāng chuí) – Step forward and punch crotch – Steg in och slag mot skrevet
 86. 懶扎衣 (Lǎn zhā yī) – Not bothering to tuck in robes – Strunta att stoppa in särken. (För lat för att stoppa in särken)
 87. 開手 (Kāi shǒu) – Open hands – Öppna händerna.
 88. 合手 (Hé shǒu) – Close hands – Stäng händerna.
 89. 單鞭 (Dān biān) – Single whip – Enkel piska
 90. 單鞭下勢 (Dān biān xià shì) – Single whip low posture – Enkel piska låg position
 91. 上步七星 (Shàng bù qīxīng) – Step up with seven stars – Steg fram med sju stjärnor
 92. 退步跨虎 (Tuìbù kuà hǔ) – Step back to ride the tiger – Steg tillbaka och rid tigern
 93. 转身擺连 (Zhuǎnshēn bǎi lián) – Turn around and sweeping lotus – Vänd runt och svepande lotus
 94. 灣弓射虎 (Wān gōng shè hǔ) – Bend bow to shoot tiger – Spänn bågen och skjut tigern
 95. 雙撞捶 (Shuāng zhuàng chuí) – Double crushing fists – Dubbel krockande nävar
 96. 陰陽混一 (Yīnyáng hùn yī) – Yin and yang unite as one – Yin och yang förenas till ett
 97. 無極還原 (Wújí huányuán) – Return to original emtiness – Återgå till ursprungliga tomheten
  alt. 收式 (Shōu shì) – Closing form – Avslutande form

Leave a Reply