Pushing hands (Da Shou)

The formal methods of pushing hands practice includes

Single hand

Push, elbow, deflect, stroke (tui, zhou, peng lü)

Push, double deflect (An-shuang peng)

open-close push (kai he tui)

4 powers (Peng lu ji an), open position and closed position

3½ step, 4 powers,  (closed position)

Twirling hands like brush knee (lou xi au bu chan shou)

Twirling hands like cloud hands (yun shou chan shou)

3½ step, Cai, lie, zhou, kao (open position)

3½ step, twirling hands (chan shou)

Great pull (da lü) – inside circle

Great pull (da lü) – outside circle

Free flow (luan cai hua)

Leave a Reply