Mai Style Heart-Intention boxing: 4 strike hammers (Si Ba Chui)

买金奎传的心意六合拳四把捶

四把: 头把横拳 挑领 鹰捉 斩手

LZS-HuGuanShan

 1. 清扑站 (Qīng pū zhàn) – Klar attack ställning
 2. 熊出洞 (Xióng chū dòng) – Björnen kommer ur hålan
 3. 猫扑鼠 (Māo pū shǔ) – Katten attackerar musen
 4. 虎坐山 (Hǔ zuò shān) – Tigern sitter på berget
 5. 虎扑把 (Hǔ pū bǎ) – Tigerknuff
 6. 猴竖蹲 (Hóu shù dūn) – Apan sträcker och sjunker ner
 7. 横拳 (Héng quán) – Vertikalt slag
 8. 鹞子入林 (Yào zǐ rù lín) – Falken flyger in i skogen
 9. 单凤朝阳 (Dān fèng zhāoyáng) – Ensam Fenix flyger mot solen
 10. 沉劈 (Chén pī) – Sjunkande hugg
 11. 挑领 (Tiāo lǐng) – Uppåtslag
 12. 鹰捉把 (Yīng zhuō bǎ) – Örngreppsslag
 13. 猫扑鼠 (Māo pū shǔ) – Katten attackerar musen
 14. 虎坐山 (Hǔ zuò shān) – Tigern sitter på berget
 15. 虎扑把 (Hǔ pū bǎ) – Tigerknuff
 16. 猴竖蹲 (Hóu shù dūn) – Apan sträcker och sjunker ner
 17. 横拳 (Héng quán) – Vertikalt slag
 18. 虎观山 (Hǔ guān shān) – Tigern ser ut över berget
 19. 提膝冲拳 (Tí xī chōng quán) – Lyft knät med fontänslag
 20. 斩手 (Zhǎn shǒu) – Skärslag
 21. 怀抱碗食 (Huái bào wǎn shí) Hålla matskålen i famnen
 22. 捧意 (Pěng yì) – Hålla intentionen
 23. 搬把 (Bān bǎ) – Flyttknuff
 24. 鹰捉把 (Yīng zhuō bǎ) – Örngreppsslag
 25. 猫扑鼠 (Māo pū shǔ) – Katten attackerar musen
 26. 大劈 (Dà pī) – Stort hugg
 27. 挑领 (Tiāo lǐng) – Uppåtslag
 28. 鹰捉把 (Yīng zhuō bǎ) – Örngreppsslag
 29. 猫扑鼠 (Māo pū shǔ) – Katten attackerar musen
 30. 提膝冲拳 (Tí xī chōng quán) – Lyft knät med fontänslag
 31. 三盘落地 (Sān pán luòdì) – Tre nivåer landar
 32. 猫扑鼠 (Māo pū shǔ) – Katten attackerar musen
 33. 虎坐山 (Hǔ zuò shān) – Tigern sitter på berget
 34. 单推把 (Dān tuī bǎ) – Enhandsknuff
 35. 塌把 (Tā bǎ) – Sjunkande händer

Leave a Reply