Wu xing pao (五行炮)

0. San Ti San Ti
1. Diao Shou, Shangbu Piquan Sanjiaobu zhanshou Pi Quan
2. Hua Jian Zuan Quan (shunbu) Tui bu Tuo
3. Huanbu Yaozi Ru Lin Ya shou qie bozi
4. Tui bu jie shou, Raohuanbu Piquan Che bu shang jie, jin bu Ru Lin
5. Tuibu Benquan (aobu), Jinbu Bengquan (shunbu) Chebu piquan (shunbu)
6. Shangbu bengquan (shunbu) Chebu piquan (shunbu)
7. Bingbu Bengquan (aobu) Chebu piquan (shunbu)
8. Jin bu Sa bang Tuibu jie shou (shunbu)

Leave a Reply