Tai Ji Quan

Revision for “Tai Ji Quan” created on March 27, 2016 @ 17:23:09

Title
Tai Ji Quan
Content
<video id="taiji" controls="controls" width="380"> <source src="https://sancai.se./wp-content/uploads/2016/03/taiji.mp4?_=1" type="video/mp4" /> </video> <ol> <li><span class="cn" data-time="100.759449">起式</span> (<span class="pinyin">Qǐ shì</span>) - Commencing form - Begynnande/Uppstigande form - <span class="cn">無極式</span> (<span class="pinyin">Wújí shì</span>) - Ultimate emptiness form - Yttersta tomhetens form - <span class="cn">太極式</span> (<span class="pinyin">Tàijí shì</span>) - Ultimate fullness form - Yttersta fullhetens form.</li> <li><span class="cn" data-time="109.930955">懶扎衣</span> (<span class="pinyin">Lǎn zhā yī</span>) - Not bothering to tuck in robes - Strunta att stoppa in särken. (För lat för att stoppa in särken)</li> <li><span class="cn" data-time="115.619611">開手</span> (<span class="pinyin">Kāi shǒu</span>) - Open hands - Öppna händerna</li> <li><span class="cn" data-time="117.26816">合手</span> (<span class="pinyin">Hé shǒu</span>) - Close hands - Stäng händerna</li> <li><span class="cn" data-time="118.452329">單鞭</span> (<span class="pinyin">Dān biān</span>) - Single whip - Enkel piska</li> <li><span class="cn" data-time="120.867105">提手上式</span> (<span class="pinyin">Tí shǒu shàng shì</span>) - Lifting hand - Lyft upp handen</li> <li><span class="cn" data-time="123.142567">白鹤亮翅</span> (<span class="pinyin">Bái hè liàng chì</span>) - White crane spreads wings - Vit trana sprider ut vingarna.</li> <li><span class="cn" data-time="125.952066">開手</span> (<span class="pinyin">Kāi shǒu</span>) - Open hands - Öppna händerna</li> <li><span class="cn" data-time="127.832805">合手</span> (<span class="pinyin">Hé shǒu</span>) - Close hands - Stäng händerna</li> <li><span class="cn" data-time="129.527792">摟膝抝步</span> (<span class="pinyin">Lǒu xī ǎo bù</span>) - Brush knee with reverse step - Borsta knät med omvänt steg</li> <li><span class="cn" data-time="131.757269">手揮琵琶</span> (<span class="pinyin">Shǒu huī pípá</span>) - Hands play the lute - Händerna spelar på luta</li> <li><span class="cn" data-time="134.241702">進步搬攔捶</span> (<span class="pinyin">Jìnbù bān lán chuí</span>) - Advance, deflect, parry and punch - Gå fram, flytta undan, blockera (och) slå</li> <li><span class="cn" data-time="140.487613">如封似閉</span> (<span class="pinyin">Rú fēng shì bì</span>) - Apparent close up - Skenbar avslutning.</li> <li><span class="cn" data-time="143.552521">抱虎推山</span> (<span class="pinyin">Bào hǔ tuī shān</span>) - Embrace tiger and push mountain - Omfamna tigern (och) knuffa berget.</li> <li><span class="cn" data-time="146.153049">開手</span> (<span class="pinyin">Kāi shǒu</span>) - Open hands - Öppna händerna.</li> <li><span class="cn" data-time="147.197904">合手</span> (<span class="pinyin">Hé shǒu</span>) - Close hands - Stäng händerna.</li> <li><span class="cn" data-time="148.521387">摟膝抝步</span> (<span class="pinyin">Lǒu xī ǎo bù</span>) - Brush knee with reverse step - Borsta knät med omvänt steg.</li> <li><span class="cn" data-time="155.092364">懶扎衣</span> (<span class="pinyin">Lǎn zhā yī</span>) - Not bothering to tuck in robes - Strunta att stoppa in särken. (För lat för att stoppa in särken)</li> <li><span class="cn" data-time="159.666507">開手</span> (<span class="pinyin">Kāi shǒu</span>) - Open hands - Öppna händerna.</li> <li><span class="cn" data-time="161.129304">合手</span> (<span class="pinyin">Hé shǒu</span>) - Close hands - Stäng händerna.</li> <li><span class="cn" data-time="162.243816">單鞭</span> (<span class="pinyin">Dān biān</span>) - Single whip - Enkel piska</li> <li><span class="cn" data-time="165.285505">肘下看捶</span> (<span class="pinyin">Zhǒu xià kàn chuí</span>) - Fist under elbow - Titta på knytnäven under armbågen.</li> <li><span class="cn" data-time="168.420523">倒輦猴, 左式</span> (<span class="pinyin">Dào niǎn hóu, zuo shi</span>) - Retreat and repulse monkey, left - Bakåtsteg och mota bort apan, vänster. (gå bakom och jaga apan)</li> <li><span class="cn" data-time="168.420523">倒輦猴, 右式</span> (<span class="pinyin">Dào niǎn hóu, you shi</span>) - Retreat and repulse monkey, right - Bakåtsteg och mota bort apan, höger. (gå bakom och jaga apan)</li> <li><span class="cn" data-time="180.958783">手揮琵琶</span> (<span class="pinyin">Shǒu huī pípá</span>) - Hands play the lute - Händerna spelar på luta</li> <li><span class="cn" data-time="183.164588">白鹤亮翅</span> (<span class="pinyin">Bái hè liàng chì</span>) - White crane spreads wings - Vit trana sprider ut vingarna.</li> <li><span class="cn" data-time="186.438467">開手</span> (<span class="pinyin">Kāi shǒu</span>) - Open hands - Öppna händerna</li> <li><span class="cn" data-time="188.203111">合手</span> (<span class="pinyin">Hé shǒu</span>) - Close hands - Stäng händerna</li> <li><span class="cn" data-time="189.456937">摟膝抝步</span> (<span class="pinyin">Lǒu xī ǎo bù</span>) - Brush knee with reverse step - Borsta knät med omvänt steg</li> <li><span class="cn" data-time="191.871713">手揮琵琶</span> (<span class="pinyin">Shǒu huī pípá</span>) - Hands play the lute -Händerna spelar på luta</li> <li><span class="cn" data-time="193.682795">三通背</span> (<span class="pinyin">Sān tōng bèi</span>) - Three cleansing shoulders - Tre rensande skuldror - <span class="cn" data-time="195.006278">按式</span> (<span class="pinyin">Àn shì</span>) - Downward press - Press nedåt – <span class="cn" data-time="196.35298">在右通背掌</span> (<span class="pinyin">Zuo yòu tōng bèi zhǎng</span>) - Left and right cleansing shoulder - Vänster och höger rensande skuldra – <span class="cn" data-time="200.393086">通天炮</span> (<span class="pinyin">Tōngtiān pào</span>) - Canon through the sky - Kanon genom himlen</li> <li><span class="cn" data-time="208.775145">懶扎衣</span> (<span class="pinyin">Lǎn zhā yī</span>) - Not bothering to tuck in robes -Strunta att stoppa in särken. (För lat för att stoppa in särken)</li> <li><span class="cn" data-time="212.675937">開手</span> (<span class="pinyin">Kāi shǒu</span>) - Open hands - Öppna händerna.</li> <li><span class="cn" data-time="213.906544">合手</span> (<span class="pinyin">Hé shǒu</span>) - Close hands - Stäng händerna.</li> <li><span class="cn" data-time="214.812085">單鞭</span> (<span class="pinyin">Dān biān</span>) - Single whip - Enkel piska</li> <li><span class="cn" data-time="216.507072">雲手</span> (<span class="pinyin">Yún shǒu</span>) - Cloud hands - Molnens Händer</li> <li><span class="cn" data-time="230.113406">高探馬</span> (<span class="pinyin">Gāo tànmǎ</span>) - High pat on horse - Hög klapp på hästen</li> <li><span class="cn" data-time="235.244805">右起脚</span> (<span class="pinyin">Yòu qǐ jiǎo</span>) - Right lifting kick - Höger lyftande spark</li> <li><span class="cn" data-time="237.6828">左起脚</span> (<span class="pinyin">Zuǒ qǐ jiǎo</span>) - Left lifting kick - Vänster lyftande spark.</li> <li><span class="cn" data-time="244.973566">轉身蹬脚</span> (<span class="pinyin">Zhuǎnshēn dēng jiǎo</span>) - Turn around and pressing kick - Vänd runt och tryckspark</li> <li><span class="cn" data-time="246.250611">踐步打捶</span> (<span class="pinyin">Jiàn bù dǎ chuí</span>) - Step in and strike - Steg in och slå</li> <li><span class="cn" data-time="250.22106">翻身二起</span> (<span class="pinyin">Fānshēn èr qǐ</span>) - Turn over and double kick - Vänd runt och dubbelspark – Hoppsparks variant Alt. <span class="cn">翻身右起脚</span> (<span class="pinyin">Fānshēn yòu qǐ jiǎo</span>) - Turn over and right lift kick - Vänd runt och höger lyftande spark. -Lyftsparks variant. Both variations are preceeded by <span class="cn">撇身捶</span> (<span class="pinyin">Piē shēn chuí</span>) - Skim body strike - Skumkroppsslag</li> <li><span class="cn" data-time="258.487024">披身伏虎</span> (<span class="pinyin">Pī shēn fú hǔ</span>) - Turn round and subdue tiger - Vänd runt och betvinga tigern</li> <li><span class="cn" data-time="262.178845">左起脚</span> (<span class="pinyin">Zuǒ qǐ jiǎo</span>) - Left lifting kick - Vänster lyftande spark. Alt. <span class="cn">左踢脚</span> (<span class="pinyin">Zuǒ tī jiǎo</span>) - Left lift kick - Vänster lyft spark</li> <li><span class="cn" data-time="265.15133">轉身右蹬脚</span> (<span class="pinyin">Zhuǎnshēn yòu dēng jiǎo</span>) - turn around and right pressing kick - Vänd runt och höger tryckspark</li> <li><span class="cn" data-time="269.028903">上步搬攔捶</span> (<span class="pinyin">Shàng bù bān lán chuí</span>) - Advance, deflect, parry and punch - Steg fram, flytta undan, blockera (och) slå.</li> <li><span class="cn" data-time="272.047373">如封似閉</span> (<span class="pinyin">Rú fēng shì bì</span>) - Apparent close up - Skenbar avslutning</li> <li><span class="cn" data-time="274.462149">抱虎推山</span> (<span class="pinyin">Bào hǔ tuī shān</span>) - Embrace tiger and push mountain - Omfamna tigern och knuffa berget</li> <li><span class="cn" data-time="277.759701">開手</span> (<span class="pinyin">Kāi shǒu</span>) - Open hands - Öppna händerna.</li> <li><span class="cn" data-time="278.804556">合手</span> (<span class="pinyin">Hé shǒu</span>) - Close hands - Stäng händerna.</li> <li><span class="cn" data-time="279.779754">摟膝抝步</span> (<span class="pinyin">Lǒu xī ǎo bù</span>) - Brush knee with reverse step - Borsta knät med omvänt steg.</li> <li><span class="cn" data-time="285.863132">懶扎衣</span> (<span class="pinyin">Lǎn zhā yī</span>) - Not bothering to tuck in robes - Strunta att stoppa in särken. (För lat för att stoppa in särken)</li> <li><span class="cn" data-time="290.181866">開手</span> (<span class="pinyin">Kāi shǒu</span>) - Open hands - Öppna händerna.</li> <li><span class="cn" data-time="291.458911">合手</span> (<span class="pinyin">Hé shǒu</span>) - Close hands - Stäng händerna.</li> <li><span class="cn" data-time="292.526985">斜單鞭</span> (<span class="pinyin">Xié dān biān</span>) - Angled single whip - Sned enkel piska</li> <li><span class="cn" data-time="293.966563">野馬分鬃</span> (<span class="pinyin">Yěmǎ fēn zōng</span>) - Part the wild horse mane - Dela vildhästens man</li> <li><span class="cn" data-time="303.114849">懶扎衣</span> (<span class="pinyin">Lǎn zhā yī</span>) - Not bothering to tuck in robes - Strunta att stoppa in särken. (För lat för att stoppa in särken)</li> <li><span class="cn" data-time="307.828306">開手</span> (<span class="pinyin">Kāi shǒu</span>) - Open hands - Öppna händerna.</li> <li><span class="cn" data-time="308.966037">合手</span> (<span class="pinyin">Hé shǒu</span>) - Close hands - Stäng händerna.</li> <li><span class="cn" data-time="310.219863">單鞭</span> (<span class="pinyin">Dān biān</span>) - Single whip - Enkel piska</li> <li><span class="cn" data-time="311.961288">右通背掌</span> (<span class="pinyin">Yòu tōng bèi zhǎng</span>) - Right cleansing shoulder - Höger rensande skuldra</li> <li><span class="cn" data-time="313.818808">玉女穿梭</span> (<span class="pinyin">Yùnǚ chuānsuō</span>) - Jade woman shoots through shuttle - Jade kvinnan skjuter igenom skytteln Last movement is also called <span class="cn">对心脏</span> (<span class="pinyin">Duì xīnzàng</span>) - Hand through hearth - Handen mot hjärtat</li> <li><span class="cn" data-time="331.488467">懶扎衣</span> (<span class="pinyin">Lǎn zhā yī</span>) - Not bothering to tuck in robes - Strunta att stoppa in särken. (För lat för att stoppa in särken)</li> <li><span class="cn" data-time="335.59823">開手</span> (<span class="pinyin">Kāi shǒu</span>) - Open hands - Öppna händerna.</li> <li><span class="cn" data-time="336.5971">合手</span> (<span class="pinyin">Hé shǒu</span>) - Close hands - Stäng händerna.</li> <li><span class="cn" data-time="337.781269">單鞭</span> (<span class="pinyin">Dān biān</span>) - Single whip - Enkel piska</li> <li><span class="cn" data-time="340.07995">雲手</span> (<span class="pinyin">Yún shǒu</span>) - Cloud hands - Molnens Händer</li> <li><span class="cn" data-time="351.480479">雲手下勢</span> (<span class="pinyin">Yún shǒuxià shì</span>) - Cloud hands low posture - Molnens händer låg position</li> <li><span class="cn" data-time="353.337999">金雞独立</span> (<span class="pinyin">Jīnjī dúlì</span>) - Golden rooster stands on one leg - Gyllende tupp står på ett ben</li> <li><span class="cn" data-time="358.956997">倒輦猴</span> (<span class="pinyin">Dào niǎn hóu</span>) - Retreat and repulse monkey - Mota bort apan</li> <li><span class="cn" data-time="369.591299">手揮琵琶</span> (<span class="pinyin">Shǒu huī pípá</span>) - Hands play the lute - Spela på luta</li> <li><span class="cn" data-time="371.309505">白鹤亮翅</span> (<span class="pinyin">Bái hè liàng chì</span>) - White crane spreads wings - Vit trana sprider ut vingarna</li> <li><span class="cn" data-time="373.97969">開手</span> (<span class="pinyin">Kāi shǒu</span>) - Open hands - Öppna händerna.</li> <li><span class="cn" data-time="375.767553">合手</span> (<span class="pinyin">Hé shǒu</span>) - Close hands - Stäng händerna.</li> <li><span class="cn" data-time="376.974941">摟膝抝步</span> (<span class="pinyin">Lǒu xī ǎo bù</span>) - Brush knee with reverse step - Borsta knät med omvänt steg.</li> <li><span class="cn" data-time="379.296841">手揮琵琶</span> (<span class="pinyin">Shǒu huī pípá</span>) - Hands play the lute - Spela på luta</li> <li><span class="cn" data-time="381.17758">三通背</span> (<span class="pinyin">Sān tōng bèi</span>) - Three cleansing shoulders - Tre rensande skuldror - <span class="cn" data-time="382.129559">按式</span> (<span class="pinyin">Àn shì</span>) - Downward press - Press nedåt – <span class="cn" data-time="383.313728">在右通背掌</span> (<span class="pinyin">Zuo yòu tōng bèi zhǎng</span>) - Left and right cleansing shoulder - Vänster och höger rensande skuldra – <span class="cn" data-time="386.587607">通天炮</span> (<span class="pinyin">Tōngtiān pào</span>) - Canon through the sky - Kanon genom himlen</li> <li><span class="cn" data-time="395.434046">懶扎衣</span> (<span class="pinyin">Lǎn zhā yī</span>) - Not bothering to tuck in robes - Strunta att stoppa in särken. (För lat för att stoppa in särken)</li> <li><span class="cn" data-time="398.382859">開手</span> (<span class="pinyin">Kāi shǒu</span>) - Open hands - Öppna händerna.</li> <li><span class="cn" data-time="399.961751">合手</span> (<span class="pinyin">Hé shǒu</span>) - close hands - Stäng händerna.</li> <li><span class="cn" data-time="401.053044">單鞭</span> (<span class="pinyin">Dān biān</span>) - Single whip - Enkel piska</li> <li><span class="cn" data-time="402.515841">雲手</span> (<span class="pinyin">Yún shǒu</span>) - Cloud hands - Molnens Händer</li> <li><span class="cn" data-time="414.427188">高探馬</span> (<span class="pinyin">Gāo tànmǎ</span>) - High pat on horse - Hög klapp på hästen</li> <li><span class="cn" data-time="416.609774">十字擺蓮</span> (<span class="pinyin">Shízì bǎi lián</span>) - Cross hands and sweeping lotus - Korsa händerna och svepande lotus</li> <li><span class="cn" data-time="420.278376">進步指裆捶</span> (<span class="pinyin">Jìnbù zhǐ dāng chuí</span>) - Step forward and punch crotch - Steg in och slag mot skrevet</li> <li><span class="cn" data-time="424.550672">懶扎衣</span> (<span class="pinyin">Lǎn zhā yī</span>) - Not bothering to tuck in robes - Strunta att stoppa in särken. (För lat för att stoppa in särken)</li> <li><span class="cn" data-time="427.429828">開手</span> (<span class="pinyin">Kāi shǒu</span>) - Open hands - Öppna händerna.</li> <li><span class="cn" data-time="428.915844">合手</span> (<span class="pinyin">Hé shǒu</span>) - Close hands - Stäng händerna.</li> <li><span class="cn" data-time="430.053575">單鞭</span> (<span class="pinyin">Dān biān</span>) - Single whip - Enkel piska</li> <li><span class="cn" data-time="432.02719">單鞭下勢</span> (<span class="pinyin">Dān biān xià shì</span>) - Single whip low posture - Enkel piska låg position</li> <li><span class="cn" data-time="433.745849">上步七星</span> (<span class="pinyin">Shàng bù qīxīng</span>) - Step up with seven stars - Steg fram med sju stjärnor</li> <li><span class="cn" data-time="436.926852">退步跨虎</span> (<span class="pinyin">Tuìbù kuà hǔ</span>) - Step back to ride the tiger - Steg tillbaka och rid tigern</li> <li><span class="cn" data-time="440.154293">转身擺连</span> (<span class="pinyin">Zhuǎnshēn bǎi lián</span>) - Turn around and sweeping lotus - Vänd runt och svepande lotus</li> <li><span class="cn" data-time="441.709966">灣弓射虎</span> (<span class="pinyin">Wān gōng shè hǔ</span>) - Bend bow to shoot tiger - Spänn bågen och skjut tigern</li> <li><span class="cn" data-time="443.846567">雙撞捶</span> (<span class="pinyin">Shuāng zhuàng chuí</span>) - Double crushing fists - Dubbel krockande nävar</li> <li><span class="cn" data-time="446.632848">陰陽混一</span> (<span class="pinyin">Yīnyáng hùn yī</span>) - Yin and yang unite as one - Yin och yang förenas till ett</li> <li><span class="cn" data-time="451.810685">無極還原</span> (<span class="pinyin">Wújí huányuán</span>) - Return to original emtiness - Återgå till ursprungliga tomheten alt. <span class="cn">收式</span> (<span class="pinyin">Shōu shì</span>) - Closing form - Avslutande form</li> </ol>
Excerpt


OldNewDate CreatedAuthorActions
March 27, 2016 @ 17:23:09 sancaiadmin
March 27, 2016 @ 17:22:44 sancaiadmin
March 26, 2016 @ 23:30:18 sancaiadmin
March 26, 2016 @ 23:29:55 sancaiadmin
March 26, 2016 @ 22:07:25 sancaiadmin
March 26, 2016 @ 21:31:46 sancaiadmin
March 26, 2016 @ 21:31:12 sancaiadmin
March 26, 2016 @ 21:30:57 sancaiadmin
March 26, 2016 @ 21:30:40 sancaiadmin
March 26, 2016 @ 21:29:50 sancaiadmin
March 26, 2016 @ 21:29:27 sancaiadmin
March 26, 2016 @ 21:27:35 sancaiadmin