Pushing hands (Da Shou)

Revision for “Pushing hands (Da Shou)” created on July 10, 2021 @ 19:16:08

Title
Pushing hands (Da Shou)
Content
<h2>The formal methods of pushing hands practice includes</h2> Single hand Push, elbow, deflect, stroke (tui, zhou, peng lü) Push, double deflect (An-shuang peng) open-close push (kai he tui) <a href="https://sancai.se/wiki/wikipages/tai-ji/pushing-hands-da-shou/si-zheng-da-shou-4-corners-pushing-hands/">4 powers (Peng lu ji an), open position and closed position</a> 3½ step, 4 powers,  (closed position) Twirling hands like brush knee (lou xi au bu chan shou) Twirling hands like cloud hands (yun shou chan shou) 3½ step, Cai, lie, zhou, kao (open position) 3½ step, twirling hands (chan shou) Great pull (da lü) - inside circle Great pull (da lü) - outside circle Free flow (luan cai hua)
Excerpt


OldNewDate CreatedAuthorActions
July 10, 2021 @ 19:16:08 Per Nyfelt
April 2, 2016 @ 19:47:32 sancaiadmin
March 27, 2016 @ 17:47:17 sancaiadmin